Chịu khổ thì tăng trưởng phước huệ, hay nhẫn thì hóa giải xung đột

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor