Tất cả pháp thành tựu là nhờ nhẫn

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor