Bổn nguyên của chúng sanh thanh tịnh giống như tấm gương sáng

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor