Trong tự tánh không có bất kỳ hiện tượng gì

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor