Nếu không nói được lời tử tế xin hãy im lặng

HT. Thích Bửu Chánh

Visitor