Bài Kệ 71: Mãn Thi La Độ

Triệt Ngộ Đại Sư

Visitor