Bài Kệ 38: Cũng không, cũng có tướng

Triệt Ngộ Đại Sư

Visitor