Làm xong việc gì đừng chấp trước là có được công đức

HT. Tuyên Hóa (Hoa kỳ)

Visitor