Bài Kệ 37: Ðích đích thị vô

Triệt Ngộ Đại Sư

Visitor