Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm (51-60)

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor