Xuất gia hay tại gia là tại nơi tâm chứ không ở hình tướng

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor