Niệm danh hiệu Bồ Tát có thể minh tâm kiến tánh

HT. Tuyên Hóa (Hoa kỳ)

Visitor