Nhìn được thấu. Buông được xuống

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor