Khi ngồi thiền có các hiện tượng khác thường thì chịu hay là xả

HT. Thích Duy Lực

Visitor