Người có căn tánh bậc trung bậc hạ, phải buông xuống từng chút một

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor