Nếu chấp trước thì chấp trước Tịnh Độ, nếu tu nên tu tâm Đại Thừa

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor