Thật sự buông xuống, đó mới là Chân Tín Thiết Nguyện

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor