Cung Kính với tất cả, dùng tâm Thiện đối xử với muôn loài

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor