Rời mộng huyễn bào ảnh, quay về tự tính Bát Nhã

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor