Không nên mong cầu Phước Báo Nhân Thiên

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor