Một ngày tu ở Vạn Phật Thánh Thành

HT. Tuyên Hóa (Hoa kỳ)

Visitor