Nếu tư tưởng loài người là tham sân si mạn nghi...

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor